Nytt forskningsprojekt!

Sedan den 1 mars 2015 är jag akademiforskare vid Kungliga Vitterhetsakademien, med placering vid Linköpings universitet. Jag tillhör Tema Q (Tema kultur och samhälle) med kontor i Norrköping – en av landets vackrare städer. Mitt forskningsprojekt rör trädgårdsodlingens växtskydd i ett historiskt perspektiv. Hur hanterades och förebyggdes angrepp av skadegörare och sjukdomar inom trädgårdsodlingen i Sverige innan användningen av kemiska växtskyddsmedel slog igenom på allvar under 1930- och 1940-talen?

Idag ökar intresset för odling av trädgårdsväxter utan användning av kemiska bekämpningsmedel, både inom den yrkesmässiga trädgårdsodlingen och inom fritidsodlingen. Intresset ökar även för nya odlingsformer, både nationellt och internationellt. Många arbetar för att intensiv odling av grönsaker ska koncentreras på små markarealer i eller i närheten av städer och tätorter, på samma sätt som i äldre tiders handelsträdgårdar.

Det jag finner i äldre källmaterial kan behöva kopplas till dagsaktuell forskning om metoder för ekologisk odling och odling med mindre användning av kemikalier. Sett ur ett längre tidsperspektiv är det endast en mycket kort tid som odlare har använt kemiska växtskyddsmedel i en större omfattning. Jag misstänker att mycken odlingskunskap föll i glömska då de kemiska växtskyddsmedlen slog igenom under 1930- och 1940-talen. Är det möjligt att ur äldre källmaterial få fram bortglömd kunskap?

Det är inte enbart de medvetna strategierna som är intressanta ur ett växtskyddsperspektiv. Många av de odlingsmetoder som tidigare tillämpades kan, sett utifrån dagens kunskap om växtskydd, ha missgynnat sjukdomar och skadegörare. Idag vet vi exempelvis att samodling av olika växtslag kan gynna naturliga fiender till skadliga organismer. Blommande växter ökar förekomsten av blomflugor, som är en naturlig fiende till bladlöss. Läs mer om det här! Ett annat exempel är att ett högt innehåll av organiskt material och en hög mikrobiell aktivitet i jorden kan dämpa angrepp av vissa sjukdomar. Då handelsgödselmedlen slog igenom minskade behovet av att tillföra organiska gödselmedel och därmed ökade även behovet av kemiska bekämpningsmedel. De kemiska bekämpningsmedlen möjliggjorde monokultur samtidigt som de slog ut skadegörarnas naturliga fiender.

Detta ska jag ägna mig åt under de kommande fem åren!