Publicerat

Nordgren, Boel & Olausson, Inger. 2018. Ett växande yrke. Historiskan. 2018:4, s. 30–37.

Olausson, Inger. 2018. Bokpresentation: Kulturväxter för framtidens mångfald: Köksväxter i Nationella genbanken. Bulletin för trädgårdshistorisk forskning.

Olausson, Inger. 2018. Bokpresentation: Leksands lilla gröna: Om odlare och mat förr och nu. Bulletin för trädgårdshistorisk forskning.

Olausson, Inger. 2018. Bokpresentation: Leksands trädgårdsmästare och handelsträdgårdar: En grön historia. Bulletin för trädgårdshistorisk forskning.

Olausson, Inger. 2018. Bokpresentation: ”Om vintern bruka de mycket kål och ärter…” Trädgårdsodling i Dalarna genom 400 år. Bulletin för trädgårdshistorisk forskning.

Olausson, Inger. 2016. Kvinnor i trädgårdsbranschen 1860–1950. Bulletin för trädgårdshistorisk forskning, nr 29. S 16.

Olausson, Inger. 2016. Competition on a local market – a historical study of market gardens in Stockholm. Acta Horticulturae. 1132. S 135–140.

Olausson, Inger. 2016. Market Gardens in Sweden 1900–1950 with four case studies from Stockholm County. Acta Horticulturae. 1108. S 123–129.

Olausson, Inger. 2015. Handelsträdgårdar och deras mästare. I: Eklund, Linda (red.) 2015. Sörmlandsbygden 2016. Södermanlands hembygdsförbund. S 11–26.

Olausson, Inger. 2015. Julita park och trädgård under 1900-talet Kunskapsunderlag inför arbete med vårdprogram för Julita park och trädgård. Rapport. Julita gård, Nordiska museet. 97 s.

Olausson, Inger. 2014. Kommersiell trädgårdsodling. I: Overland, Viveka (red.). Bohuslän: årsbok. 2014, Trädgård i Bohuslän. Uddevalla: Bohusläns hembygdsförbund. S 31–48.

Olausson, Inger. 2014. En blomstrande marknad. Handelsträdgårdar i Sverige 1900–1950 med fyra fallstudier i Stockholms län. Diss. Uppsala: Swedish University of Agricultural Sciences. /Stockholm: Carlsson Bokförlag.

Ahrland, Åsa & Olausson, Inger. 2011. The horticultural industry: a green-fingered trade in urban, modern, and global society. I: Antonsson, Hans & Jansson, Ulf (red). Agriculture and forestry in Sweden since 1900 : geographical and historical studies. Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. S. 158-176.

Ahrland, Åsa & Olausson, Inger. 2011. Trädgårdsnäringen: det urbana, moderna och globala samhällets gröna hantverk. I: Antonsson, Hans & Jansson, Ulf (red). Jordbruk och skogsbruk i Sverige sedan år 1900 : studier av de areella näringarnas geografi och historia. Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. S. 151-168.

Dahlström, Anna & Olausson, Inger. 2008. Agrarhistoria på distans. Agrarhistorisk grundkurs som Internetbaserad distanskurs. Pedagogisk grundkurs, del 3. Utvecklingscentrum för lärande (UCL), SLU.

Hedlund, Anders, Hilding-Rydevik, Tuija & Olausson, Inger. 2005. Miljö och regional utveckling – integrering av miljö och hållbar utveckling i regionalt utvecklingsarbete – Miljöbedömningar och deras roll. Nordregio, MKB-centrum, Naturvårdsverket.

Kofoed Schröder, Josefin & Olausson, Inger. 2005. Nya vägar med hänsyn till kulturmiljön – kulturmiljö i miljökonsekvensbeskrivningar. Lommen. Nr 1, s 13-14. Nordiska kulturlandskapsförbundet.

Löfgren, Maria & Olausson, Inger. 1997. Österlövstadagboken: en bondedagbok som agrarhistorisk källa. Avd. för agrarhistoria, inst för landskapsplanering, SLU.

Olausson, Inger. 2014. En blomstrande marknad. Handelsträdgårdar i Sverige 1900-1950 med fyra fallstudier i Stockholms län. Carlsson Bokförlag.

Olausson, Inger. 2014. Kommersiell trädgårdsodling. I: Overland, Viveka (red.). Bohuslän: årsbok. 2014, Trädgård i Bohuslän. Uddevalla: Bohusläns hembygdsförbund. S 31-48.

Olausson, Inger. 2012. En handelsträdgård i Stockholms skärgård. Bulletin för trädgårdshistorisk forskning. Nr 25, s 17–19.

Olausson, Inger. 2011. Trädgårdsmästaren i skärgården. Företagsminnen. Nr 4, s 21-23. Centrum för näringslivshistoria.

Olausson, Inger. 2007. Handelsträdgårdar i Sverige ca 1900-1950. Bulletin för trädgårdshistorisk forskning. Nr 19-20, s 32.

Olausson, Inger. 2007. Dokumentera handelsträdgårdar! Viola. Nr 1-2, s 42.

Olausson, Inger (red). 1998. Julita – en guide till Sveriges Lantbruksmuseum. Julita gård & museer, Nordiska museet.

Olausson, Inger. 1996. Miljökonsekvensbeskrivningar och tillståndsprövningar vid etablering av fiskodlingar. Examensarbete. Institutionen för miljöanalys, SLU.

Olausson, Inger. 1994. Pionens väg till våra trädgårdar. Seminarier och examensarbeten – Institutionen för växtodlingslära, SLU, no 911.

Olausson, Inger & Oscarsson, Antoienette. 2005. The quality in EIA concerning Detailed Development Plans (DDP) in Sweden. Paper. IAIA 2005: Etics and Quality, Boston, Massachusetts, USA.

Olausson, Inger & Oscarsson, Antoienette. 2003. MKB för detaljplan – användning och kvalitet. Projektrapport. Boverket.

Olausson, Inger & Oscarsson, Antoienette. 2003. Centrum för bättre MKB:er. Biodiverse. Nr 2. CBM, SLU/Uppsala universitet.

Olausson, Inger & Palm, Ingemar. 2003. Långt kvar till god MKB-kultur. Planera, Bygga, Bo. Nr 6, s 26-27. Boverket.

Olausson, Inger & Skeppström, Svante. 2002. Kunskapsspridning och kvalitetsutveckling inom MKB – en förstudie. Redovisning av vilket gensvar försöket med nätverk m m givit. Vägverkets FoU-uppdrag, objekt 230 5112. MKB-centrum SLU.

Olausson, Inger & Strese, Else-Marie. 2005. Pion. Människan och floran. I: Etnobiologi i Sverige 2. Centrum för biologisk mångfald. S 312.